Kompetanse og samarbeid

Steinar Vatne

Jeg er utdanna innen biologi og økologi (UiT 2004-07 og UMB 2007-09), og har supplert med kurs innen naturtypekartlegging, rødlistearter og kulturlandskap. Siden 2009 har jeg bygd opp feltkompetanse på rødlista arter og viktige naturtyper gjennom feltarbeid i store deler av landet, i et vidt spekter av oppdrag. Naturtypekartlegging i hht. DN13-metodikken har vært sentralt siden oppstarten, og jeg har i flere år kartlagt i hht. NiN og MDs instruks. Jeg har også erfaring fra utvalgskartlegging av skog, konsekvensutredninger og skjøtselsplaner. Min spesialkompetanse er på lav og jeg har ellers brei artskunnskap (karplanter, beitemarksopp, vedboende sopp og delvis moser). Over flere år har jeg også opparbeida praktisk erfaring med tiltak i kulturlandskap slik som slåttemark, naturbeitemark og styvingstrær.

Bosatt i Rennebu i Trøndelag, der jeg også driver en gård med sau og geit.

Samarbeid

Jeg  samarbeider ofte med andre naturkartleggingsfirma i større oppdrag, eller leies inn som underkonsulent der det er behov for min spesialkompetanse. Innen praktisk skjøtsel av kulturlandskap samarbeider jeg med andre bønder/skogbrukere, biologer og arborister.