Tjenester

Økolog Vatne tilbyr tjenester innen naturkartlegging, skjøtsel av natur, rådgiving og foredragsvirksomhet. 

Naturkartlegging og rådgivning 

  • Naturtypekartlegging etter DN13-metodikk og MDs instruks
  • Skogkartlegging i fbm. frivillig vern eller andre tema
  • Skjøtselsplaner for slåttemark, naturbeitemark og styvingstrær
  • Detaljert artskartlegging
  • Utredninger for tema naturmangfold

Siden 2009 har Økolog Vatne kartlagt verdifull natur i Midt-Norge, Vestlandet og på Østlandet. Det søkes å holde en høy faglig standard, med høy grad av objektivitet og åpenhet. Under feltarbeidet legges stor vekt på å fange opp verdifulle naturtyper og rødlista arter for å kunne gi gode råd med hensyn til naturverdiene. Min artskompetanse omfatter lav, karplanter, vedboende sopp, beitemarksopp, og i noen grad moser, inkludert erfaring med en rekke rødlista arter.  Ved behov hentes annen artskompetanse inn fra samarbeidsfirma. Se Publikasjoner for referanseoppdrag

Skjøtsel og restaurering av natur

  • Skjøtsel og restaurering av slåttemark, naturbeitemark og styvingstrær
  • Rådgivning innen beitebruk, rydding av gjengrodd kulturmark og slåtteskjøtsel

Vi tilbyr også praktiske tiltak og rådgivning innen skjøtsel og restaurering av natur,  for forvaltning, bønder og andre grunneiere. Egen erfaring fra ulike oppdrag og egen gårdsdrift omfatter rydding av gjengrodd kulturmark, tradisjonell slåtteskjøtsel, målretta beitebruk og sambeiting med ulike dyreslag, og beskjæring av styvingstrær. Skjøtselen har som mål å forbedre forholdene for kravfulle kulturmarksplanter, beitemarksopp og pollinerende insekter i gammal kulturmark, eller lav og vedboende sopp på gamle styvingstrær. Jeg er også opptatt av at artsrik eng kan brukes på en måte som gir smakfullt og næringsrikt beite og høy, god dyrevelferd og arealutnyttelse.